Gemeenten


uw gemeente:

Bijvoorbeeld: Amsterdam

onderwerp:

Midden-Drenthe

geldzaken

Kan ik met vragen over financiële ondersteuning terecht bij mijn gemeente?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Wmo loket. U kunt met het loket bellen van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag kunt bellen van 08.30 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0593 - 539222.

Waar kan ik terecht met vragen over de tegemoetkoming bij ziekte of handicap?

Met uw vragen over de tegemoetkoming bij ziekte of handicap kunt u elke dag tussen 8.30 en 16.30 bellen met de gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 - 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

zorg & welzijn

Welke ondersteuning kan ik krijgen vanuit de WMO?

Uw gemeente regelt uw ondersteuning thuis. De taken hebben geen medisch karakter. Hieronder kunt u lezen welke hulp en voorzieningen vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo vallen.

 • Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen)
 • Aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet)
 • Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen)
 • Rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar)
 • Maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd)
 • Maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang)
 • Hulp aan buurthuizen en verenigingen
 • Dagbesteding Individuele begeleiding
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Respijtzorg
 • Beschermd wonen

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een WMO-voorziening?

Lukken de dagelijkse dingen niet meer of kan zelfstandig wonen niet zonder hulp? Wordt het moeilijker om vrienden te zien en activiteiten te ondernemen? Dan ervaart u belemmeringen.

Lukt u het niet om zelf of met uw omgeving een oplossing te vinden voor uw belemmering(en), dan kunt u verzoeken om een gesprek met een Wmo-consulent. In dat gesprek wordt samen met u in kaart gebracht wat uw mogelijkheden en belemmeringen zijn en met welke oplossingen u zo nodig kan worden ondersteund.

Kortom: Wmo is maatwerk!

Via onderstaand webformulier kunt u online een aanvraag Wmo indienen.

Ook is het mogelijk een aanmeldformulier Wet maatschappelijke ondersteuning aan te vragen bij de Gemeentewinkel 

Een Wmo consulent neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel via 0593 – 539222.Betaal ik een eigen bijdrage?

De hoogte van de eigenbijdrage is inkomensafhankelijk. En wordt op de volgende punten getoetst:

 • Uw leeftijd
 • Of u een partner heeft
 • Het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner
 • De voorzieningen die u krijgt

De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u zelf berekenen. Dit kan op de website van het CAK.

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Waar kan ik terecht met vragen over dagopvang?

Met al uw vragen over dagopvang kunt u elke dag tussen 8.30 en 16.30 bellen met de gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 - 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Waar kan ik terecht met vragen over thuiszorg (dag/nacht verzorging)?

Met al uw vragen over thuiszorg kunt u elke dag tussen 8.30 en 16.30 bellen met de gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 - 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Kan ik zelf voorbereidingen treffen voor het (keukentafel) gesprek?

Het gesprek is een gesprek dat u samen met de gemeente voert om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. Het doel van het gesprek is om voor u tot passende oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot het participeren aan de maatschappij.

Uw situatie wordt uitgebreid besproken. Hoe ziet uw leven eruit, wat is precies uw vraag, wat wilt u daarmee bereiken. Maar ook wat u nog kunt. Kortom, het keukentafelgesprek is er primair voor bedoeld om te bepalen wat u in een specifieke situatie nodig heeft.

Het gesprek is belangrijk, want u krijgt alleen de hulp waar u niet zonder kunt en die u niet op eigen  kracht of in uw eigen omgeving kunt regelen. U hebt er dus groot belang bij om het gesprek goed voor te bereiden. Hieronder vindt u een formulier. Als u dit invult voordat u het gesprek met de medewerker van de gemeente voert, dan bent u goed voorbereid. Vult u het bij voorkeur in met iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld een zoon of dochter, of uw buurvrouw.

Mag iemand uit mijn eigen omgeving bij het (keukentafel) gesprek aanwezig zijn?

Het is aan te raden om iemand mee te nemen gesprek. Als u wilt dat iemand u bijstaat zijn er drie mogelijkheden:

 1. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om u bij te staan tijdens het gesprek. Hierbij kunt u denken aan partner, zoon, dochter, vriend of een buur.
 2. Als niemand in uw omgeving bij het gesprek aanwezig kan zijn. Dan kunt u een vrijwillige cliëntenadviseur inschakelen. De ouderenbonden PCOB, Unie KBO en ANBOstellen deze soms beschikbaar aan hun leden. Deze vorm van ondersteuning kan prettig zijn omdat leeftijdgenoten u belangeloos helpen en goed aansluiten bij uw leefwereld. De PCOB en Unie KBO geven overzichtelijk weer hoe u een vrijwillige cliëntadviseur kunt inschakelen op ouderenadvisering.nl.
 3. Als derde optie kunt u een professionele cliëntenadviseur regelen. Uw gemeente heeft altijd het wettelijke recht om uw kosteloos een onafhankelijke professionele cliëntondersteuner aan te bieden. U kunt een professionele cliëntondersteuner regelen via het WMO-loket in uw gemeente.

Wilt u gebruik maken van een professionele cliëntondersteuner? Neem dan contact op met MEE Drenthe.

Centraal Bureau MEE Drenthe
Eemland 3, 9405 KD Assen
Centraal telefoonnummer: 0592 - 303999
E-mail: post@meedrenthe.nl
Internet: www.meedrenthe.nl 

Wij adviseren om iemand het gesprek nooit alleen te voeren maar met een persoon in uw omgeving. Het is namelijk zo: twee mensen horen meer dan één.

Kan ik bezwaar maken tegen de uitkomst van het (keukentafel) gesprek van de gemeente?

Ja, u kunt bezwaar maken bij de gemeente als u het niet eens bent met een beslissing over Wmo-ondersteuning.

U schrijft een bezwaarschrift aan uw gemeente Postbus 24, 9410 AA in Beilen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U dient uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing in te dienen. Er zijn geen kosten verbonden aan het bezwaar maken. De gemeente moet binnen 10 weken een beslissing nemen over uw bezwaarschrift.

Als u het vervolgens alsnog niet eens bent met deze beslissing dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hier heeft u 6 weken te tijd voor. Dit termijn geldt vanaf het moment dat het besluit op uw bezwaarschrift is ontvangen.

Hoe weet ik of ik recht heb op PGB?

Heeft u hulp of voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven, dan is uw gemeente er verantwoordelijk voordat die hulp en voorzieningen er komen. Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van 'algemene voorzieningen'. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken, bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening, activiteiten in de buurt, een schoonmaakdienst of hulp van vrijwilligers.

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis. Denk aan huishoudelijke zorg, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, crisis- of logeeropvang voor volwassenen, rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). U moet dan wel aangeven (een plan maken) waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet. Uw gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen toestemming geven. U kunt uw aanvraag indienen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente kent het PGB budget pas toe als ze het eens is met uw plan.

U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die u wilt inschakelen. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp, voorzieningen of aanpassingen die u inkoopt controleren.

Eigen bijdrage
De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget.

Waar kan ik mijn PGB voor gebruiken?

Wanneer u onvoldoende zelfredzaam bent, kunt u een beroep doen op een Persoonsgebonden Budget. Waar kunt u dan precies uw persoonsgebonden budget voor gebruiken?

 • Maaltijdvoorziening
 • Vervoersvoorziening
 • Individuele begeleiding
 • Beschermde woonplek
 • Dagbesteding op maat
 • boodschappendienst;
 • het steunpunt huiselijk geweld;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn.

Hoe kan ik mijn PGB aanvragen?

Wilt u uw PGB aanvragen? Dat kan via het webformulier. U vindt het formulier via onderstaande link:

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 – 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Voor welke zaken kan ik terecht bij de WMO-adviesraad?

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Midden-Drenthe, dat het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die te maken hebben met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De leden zijn betrokken burgers, die privé of door hun werk met de Wmo te maken hebben.

Wat doet de Wmo-raad?
De leden zetten zich in voor alle inwoners die met de Wmo te maken hebben. Dit doen we door:

 • de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid en beleidsuitvoering van de Wmo
 • ontwikkelingen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau te volgen
 • in werkgroepen inwoners en belangenorganisaties te betrekken
 • signalen uit de bevolking en ervaringen van burgers te vertalen in verbeterpunten en deze te bespreken met betrokken ambtenaren en wethouders.

Contact met inwoners en gebruikers:
Om goed te kunnen adviseren, is het van groot belang, dat we van inwoners en gebruikers horen wat zij van belang vinden en hoe zij de ondersteuning ervaren en of zij tevreden zijn. Anderzijds is het ook belangrijk, dat u goed op de hoogte bent van de activiteiten van de Wmo-raad.

Daarom:

 • inventariseert de Wmo-raad jaarlijks tijdens de openbare jaarvergadering welke wensen er leven t.a.v. leefbaarheid en welzijn in de dorpen;
 • geeft zij informatie en voorlichting op aanvraag.

Verder middels:

 • het verstrekken van informatie via de Gemeente Berichten in de Krant van Midden Drenthe
 • de Nieuwsbrief
 • contacten met Belangenorganisaties.

Persoonlijke ondersteuning en belangenbehartiging
De Wmo-raad is het adviesorgaan op het gebied van de Wmo, wij geven signalen van burgers door en formuleren verbeterpunten. Voor persoonlijke ondersteuning en belangenbehartiging kunt u o.m. terecht bij de leden van de Wmo-raad en de organisaties die in de Wmo-raad vertegenwoordigd zijn.

U kunt ons helpen!
Wij kunnen pas goed adviseren als u ons op de hoogte houdt over wat uw ervaringen met de Wmo zijn, wat goed gaat en wat beter kan. Maak ons deelgenoot van uw gedachten en ideeën. 

Hoe kan ik de Wmo-raad bereiken?Contactgegevens Wmo-raad:

Secretariaat:Nassaukade 4, Beilen
Postbus 57, 9410 AB Beilen
E-mail: secr@wmoraad-md.nl

Organiseert mijn gemeente speciale activiteiten voor mantelzorgers?

The easy and free way to convert your text to clean HTML. Simply copy and paste from Word (or any editor). Select your options, click Cleanup button and you are done. Need more? Check out Word Cleaner. It enables you to bulk convert your documents to clean, valid HTML. All with full control over your images, CSS, page splitting and other options. File Edit Insert View Format Table Tools Formats p » a Paste from Word or other sources in the box above to convert your text to HTML 1

Mantelzorg

2

Mantelzorg is meer is dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Zoals voor elkaar zorgen bij bijvoorbeeld bij een griepje. Of de zorg van ouders voor gezonde kinderen.

3

Mantelzorg is het langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid, vriend of kennis met een:

4
  5
 • Chronische ziekte
 • 6
 • Lichamelijke of verstandelijke beperking
 • 7
 • Psychische aandoening
 • 8
9

Welzijnswerk Midden-Drenthe biedt hulp en advies aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties. Wij helpen u graag om deze waardevolle zorg vol te kunnen houden.

10

U kunt bij Welzijnswerk Midden-Drenthe terecht voor informatie, lotgenotencontact, persoonlijk advies en ondersteuning. Wij geven cursussen, voorlichting en komen, wanneer wenselijk, op huisbezoek.

11

Vrijwillige ondersteuning
In Midden-Drenthe kunnen mantelzorgers ook een beroep doen op vrijwillige ondersteuning. Dit is een belangrijke en gewaarde vorm van mantelzorgondersteuning.

12

Website: www.welzijnswerkmd.nl

13

Meer informatie of contact?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor hulp? U kunt contact opnemen met onze mantelzorgconsulenten via het Loket voor Zorg en Dienstverlening:

14

Beilen
Tanja Tilkema 
Telefoonnummer: 0593 – 524037
E-mail: beilen@loketmiddendrenthe.nl

15

Smilde 
Henny Wietzes
Telefoonnummer: 0592 – 480040
E-mail: smilde@loketmiddendrenthe.nl

16

Westerbork  
Dineke Klinkenberg   
Telefoonnummer: 0593 – 332879  
E-mail: westerbork@loketmiddendrenthe.nl

17

Kijk voor bezoekadressen en locaties op de pagina van het Loket voor Zorg en Dienstverlening   

18

Meer informatie: www.welzijnswerkmd.nl/mantelzorg

Paste your HTML in the box above if you want to convert your HTML to formatted text What you want removed from the HTML? formatting span tags tag IDs js code scripts any empty tag any tag with whitespace all tag attibutes images links tables forms comments Optional find and replace: Use reglar expressions * * In find field the regexp have to be without /.../ surrounding chars. Please note that regexps are with gim flags by default. Cleanup my HTML Why not check out Word Cleaner? The easy way to batch convert your documents to clean, valid HTML Save time by batch converting your documents all in one, with an average conversion time of less than 1 second. Best of all it keeps your formatting and gives you full control over images, CSS, page splitting etc. Desktop Word To HTML coverter | Online app for converting Documents to HTML Find out more about Word Cleaner... Watch the short overview video below to see how Word Cleaner can help you: Find out more about Word Cleaner.... Got feedback on this site? Email us on: info@wordtohtml.net

wonen

Helpt de gemeente bij aanpassingen als mijn woning niet meer voldoet aan mijn situatie?

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

Aanvragen
Dat kan via het webformulier. U vindt het formulier via onderstaande link.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 – 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Krijg ik personenalarmering vergoed?

Met een personenalarm voor thuis kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Op deze manier kunt u snel hulp inschakelen.

Er zijn twee redenen van personenalarmering.

 • Medische reden voor personenalarmering. Wanneer u een medische redenen heeft, dan zal uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten vergoeden. Hier heeft u wel een verklaring van uw huisarts nodig. Hierin moet aangegeven worden dat u personenalarmering nodig heeft. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer moet u zelf betalen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
 • Soms kunt u via de gemeente een aansluiting krijgen op de personenalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.

Kan ik bij mijn gemeente terecht als ik hulp in de huishouding nodig heb?

De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden.

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

Wilt u uw huishoudelijke hulp aanvragen? Dat kan via het webformulier. U vindt het formulier via onderstaande link:

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 – 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag s een bijdrage in de huurkosten. Wanneer u een huurhuis heeft, dan kan het zijn dat u misschien recht heeft op huurtoeslag. Dit hangt van een aantal punten af.

 • De huurprijs
 • Uw inkomen
 • Uw leeftijd
 • Uw woonsituatie

Via onderstaande link kunt u een berekening maken om te kijken of u recht heeft op huurtoeslag. Huurtoeslag berekenen

mobiliteit

Biedt mijn gemeente speciaal regionaal vervoer aan?

Ja, de Plusbus. Wanneer u de Plusbus wilt gebruiken, vraagt u dit minstens één dag van te voren aan bij het Loket voor Zorg en Dienstverlening. U hoeft hiervoor geen pasje te hebben of lid te zijn.

Vervoer in de avonduren en in het weekend is, in overleg en in bijzondere situaties zoals jubilea of condoleancebezoek, ook mogelijk. Voor vervoer in het weekend overlegt u uiterlijk op donderdag voor 10.30 uur met het loket. U kunt met het loket bellen van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag kunt bellen van 08.30 tot 12.00 uur.

Loket Beilen: telefoonnummer 0593 - 541333
Loket Smilde: telefoonnummer 0592 - 480048
Loket Westerbork: telefoonnummer 0593 - 333920

De Plusbus vervoert ouderen of mensen met een beperking naar bestemmingen in de omgeving. De chauffeur van de Plusbus is altijd een vrijwilliger.

De Plusbus brengt u van huis naar verschillende bestemmingen in de regio, zodat u alleen of met een groepje:

 • Mee kunt (blijven) doen aan een activiteit of cursus.
 • Naar de kapper, tandarts of pedicure kunt gaan.
 • Familie, vrienden of oude buren kunt bezoeken.
 • De bioscoop, een museum of toneelvoorstelling kunt bezoeken.
 • Boodschappen kunt doen of naar de markt kan gaan.

Heeft u een rolstoel, scootmobiel of rollator? Ook deze kunnen mee in de Plusbus.

De Plusbus is niet ingericht voor patiëntenvervoer van en naar het ziekenhuis. Hiervoor kunt u de Plusbus dus niet gebruiken! Voor het bezoeken van iemand in het ziekenhuis of verpleeghuis kan de Plusbus uiteraard wel aangevraagd worden.

Wanneer rijdt de Plusbus?
De Plusbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur. U kunt de Plusbus per gelegenheid of voor vaste afspraken aanvragen.

Kosten
De ritprijs is € 1,70 (= 8 km) en een kaart á 10 strippen kost € 15,00. Op werkdagen van 8.30 – 10.30 uur zijn bij de loketten strippenkaarten te koop. Losse strippen kunnen ook bij de chauffeur gekocht worden, bij voorkeur met gepast geld. Per zone heeft u één strip nodig, een zone is 8 kilometer.

werk & inkomen

Hoe ondersteunt mijn gemeente mij bij het zoeken van werk?

Bent u werkloos en hebt u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Gang van zaken
Eerst meldt u zich aan bij het UWV . Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven. Vul het digitale formulier in met behulp van uw DigiD inlogcode. 

Werkplan maken
Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan. 

Ontheffing sollicitatieplicht
Hebt u een uitkering dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Waar kan ik mezelf aanmelden als vrijwilliger?

Voor vrijwilligerswerk kunt u terecht bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk is de plek waar iedereen met interesse voor vrijwilligerswerk terecht kan. 

U wilt vrijwilligerswerk gaan doen?
Vrijwilligerswerk biedt sociale contacten, geeft een goed gevoel en biedt de kans uw kennis en ervaring in te zetten voor een ander. 

De medewerkers van het Servicepunt helpen u graag bij het zoeken naar leuk, zinvol en passend vrijwilligerswerk. Kijk voor onze actuele vacatures in de Vacaturebank.

Daarnaast geeft het Servicepunt informatie over zaken als:

 • Hoeveel onkostenvergoeding mag ik belastingvrij ontvangen ? 
 • Hoe zit het met een Verklaring omtrent het Gedrag? 

Klik hier om u aan te melden als vrijwilliger.

Klik hier om een vacature te zoeken in de online vacaturebank. 

Meer hulp?
Heeft u meer hulp nodig of weet u nog niet exact wat voor vrijwilligerswerk u wilt doen? Kom dan gewoon eens binnenlopen bij het Servicepunt of maak een afspraak voor een gesprek met een van onze medewerkers.U vindt de contactgegevens van het Servicepunt hier.

Daarnaast kunt u zich ook melden bij het Nationaal Ouderenfonds. Onze vrijwilligers helpen u graag.

U kunt ons bellen op telefoonnummer: 0900 – 6080100 (lokaal tarief). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00

Ook kunt u informatie vinden op onze Ouderen Ombudsmansite.

Heeft de gemeente een collectieve verzekering voor mensen die vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Welke vrijwilligers vallen onder de VNG vrijwilligerspolis?
Elke vrijwilliger die aan de volgende definitie voldoet, valt onder de VNG vrijwilligerspolis: Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

De vrijwilliger brandweer en de vrijwillige politie zijn voor deze verzekering uitgesloten. De maatschappelijk stagiair is wel meeverzekerd.
Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Toch zijn ze meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens en er is geen registratie noodzakelijk van verenigingen of vrijwilligers. Iedereen is automatisch verzekerd.

sociale participatie

Biedt mijn gemeente sporturen en/of coaching aan voor ouderen?

Klik hier een overzicht van het sport- en beweegaanbod voor  zowel 50+ als voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening in Drenthe te vinden. U kunt de sporten filteren op gemeente en doelgroep.

Wat organiseert de lokale welzijnsorganisatie speciaal voor ouderen?

Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft onder andere het onderstaande te bieden. Klik op de links voor meer informatie.

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Nassaukade 4, 9411 KG Beilen
Postbus 57, 9410 AB Beilen
E-mail: info@welzijnswerkmd.nl
Telefoon: 0593 - 523450
Website: www.welzijnswerkmd.nl

Welke andere organisaties bieden, sociaal, educatieve en culturele activiteiten aan?

Een overzicht van organisaties die sociaal, educatieve en culturele activiteiten aanbieden kunt u vinden in de gemeentegids. U kunt de gemeentegids ook digitaal raadplegen.

Klik hier voor de digitale versie van de gemeentegids. 

Waar kan ik terecht voor gevoelens van eenzaamheid?

Heeft u weleens last van gevoelens van eenzaamheid? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeentewinkel. De medewerkers helpen u graag verder en zijn op de hoogte van alle instanties en voorzieningen en instanties binnen de gemeente.

U kunt elke dag tussen 8.30 en 16.30 bellen met de gemeentewinkel via telefoonnummer: 0593 - 539222. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Daarnaast kunt u zich ook melden bij het Nationaal Ouderenfonds. Onze vrijwilligers helpen u graag.

U kunt ons bellen op telefoonnummer: 0900 – 6080100 (lokaal tarief). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00

Ook kunt u informatie vinden op onze Ouderen Ombudsmansite.

Zijn er lokale contactpersonen waar ik terecht kan voor hulp en advies?

Loket voor Zorg en Dienstverlening
Het Loket voor Zorg en Dienstverlening is er voor al uw vragen over welzijn, wonen, mobiliteit, zorg en financiën. Vragen die u aan het loket kunt stellen, zijn:    

 • Ik wil graag vrijwilligerswerk doen; waar kan ik terecht?
 • Welke cursussen en activiteiten zijn er in mijn omgeving?
 • Hoe kan ik gebruik maken van de maaltijdservice?
 • Hoe kom ik aan thuishulp?
 • Kan ik een Persoons Gebonden Budget aanvragen?
 • Als mantelzorger loop ik mezelf vaak voorbij. Kan ik ergens steun vinden?

Een medewerker van het loket kijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Dit kan een persoonlijk adviesgesprek zijn, hulp bij het schrijven van een brief of bij het invullen van formulieren. De medewerkers van het Loket voor Zorg en Dienstverlening helpen u graag het heft in eigen hand te houden.

U kunt met het loket bellen van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag kunt bellen van 08.30 tot 12.00 uur.

 • Loket Beilen                  0593 - 541333
 • Loket Smilde                 0592 - 480048
 • Loket Westerbork        0593 - 333920

Klik hier voor meer informatie.  

Graag zou ik hulp van een vrijwilliger willen ontvangen. Waar kan ik hier informatie over vinden?

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk is de plek waar iedereen met interesse voor vrijwilligerswerk terecht kan. Zo richten wij ons onder andere op het geven van informatie en advies en beheren wij de vacaturebank. Ook voeren wij regelmatig projecten uit en organiseren wij activiteiten zoals NLdoet. Het Servicepunt is er zowel voor vrijwilligers als voor vrijwilligersorganisaties. 

Contact
U vindt het Servicepunt Vrijwilligerswerk aan de Nassaukade 4, 9411 KG Beilen. U kunt met het Servicepunt bellen (tijdens kantooruren) op telefoonnummer 0593 - 52 34 50. Of u stuurt een e-mail naar vrijwilligerswerk@welzijnswerkmd.nl. U kunt ons ook bezoeken. U kunt van maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 12.00 uur bij ons binnen lopen om een afspraak te maken.

Website: www.welzijnswerkmd.nl 

Daarnaast kunt u zich ook melden bij het Nationaal Ouderenfonds. Onze vrijwilligers helpen u graag.

U kunt ons bellen op telefoonnummer: 0900 – 6080100 (lokaal tarief). Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00

 

Ook kunt u informatie vinden op onze Ouderen Ombudsmansite.Algemene informatie Midden-Drenthe:


0593 539222

gemeente@middendrenthe.nl

www.middendrenthe.nl


heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Ouderen Ombudsman!

0800 - 1325   (gratis)   Bereikbaar van ma t/m vrij tussen 9.00 en 17.00 uur
Stuur een e-mail
Contact formulier